THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN

THÔNG BÁO SỐ 94/TB-CQLTT NGÀY 08/02/2022 VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN
/documents/52082/0/94-TB-CQLTT_0001.pdf/70c94441-0bfd-49fe-a125-3e1cc7f8b321
Cục QLTT Tỉnh Bến Tre

Bình luận