Chính sách

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG KHAI LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017; Căn cứ Thông tư số 02/2022/BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định số 812/QĐ-QLTTBT ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Cục Quản lý thị Trường tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt giá khởi điểm và bước giá thực hiện đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre Thông báo công khai lựa chọn Tổ chức Đấu giá tài sản để thực hiện công việc bán đấu giá tài sản công nộp ngân sách nhà nước theo quy định, cụ thể như sau: