THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân
/documents/52082/0/265-TB-CQLTT+BENTRE.pdf/339e122d-5090-4076-8641-0b9c4d59fb7a
QLTT Bến Tre
Cục QLTT Bến Tre