QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ CỤC QLTT VÀ ĐỘI QLTT CƠ ĐỘNG TỈNH BẾN TRE

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ CỤC QLTT VÀ ĐỘI QLTT CƠ ĐỘNG TỈNH BẾN TRE
/documents/52082/0/Q%C4%90+1137-Q%C4%90-BCT+C%E1%BB%A6A+B%E1%BB%98+C%C3%94NG+TH%C6%AF%C6%A0NG.pdf/d529dc9f-311b-4eb1-97e0-f4847d058ec9
BCT

Bình luận