Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục QLTT Bến Tre

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định này. Kế hoạch kiểm tra định kỳ được gửi cho cá nhân, tổ chức được kiểm tra theo kế hoạch thay cho thông báo (không bao gồm Phụ lục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Phòng Thanh tra Pháp chế, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
/documents/52082/0/1072-Q%C4%90+QLTTBT.pdf/91262512-efd4-4c9e-9f07-d50c3e78572f
Cục QLTT Tỉnh Bến Tre

Bình luận