Phát huy tốt dân chủ cơ sở, Cục Quản lý thị trường được Tỉnh ủy Bến Tre khen thưởng

Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc phát huy và mở rộng dân chủ cơ sở, những năm qua, Cục QLTT tỉnh Bến Tre luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và phát huy tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, đạt hiệu quả cao, được Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ, Công tác Tôn giáo và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”- Tỉnh ủy Bến Tre tặng giấy khen.

Thời gian qua, Cục QLTT Bến Tre đã triển khai, quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát huy dân chủ ở cơ sở. Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và Ban Chấp hành Công đòan Cục QLTT tỉnh Bến Tre đã ban hành nhiều quyết định, quy chế, quy định, hướng dẫn trên các mặt, các lĩnh vực công tác, nhằm cụ thể hóa việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở tại Cục QLTT tỉnh. Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, Đòan thể và các đơn vị trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Tại hội nghị tổng kết hoạt động Quy chế dân chủ (QCDC), Công tác Tôn giáo (CTTG) và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021 của Tỉnh ủy Bến Tre, Cục QLTT tỉnh được Ban Chỉ đạo tỉnh tặng giấy khen “có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ”.

Hình ảnh hội nghị: Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị (thứ 3 từ trái sang) trao tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC và Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Cục trưởng (đứng bìa phải), đại diện Cục QLTT Bến Tre nhận Giấy khen.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan đã nâng cao được nhận thức và  phát huy tốt quyền làm chủ của công chức, người lao động; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trên các lĩnh vực theo quy định, về kỷ cương, kỷ luật và thực thi pháp luật, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động... Qua đó, đã thúc đẩy, làm thay đổi phong cách, lề lối làm việc tích cực, phòng ngừa tốt quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu và các hành vi sai trái khác, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nổi bật nhất là năm 2021: Cục QLTT Bến Tre tập trung thực hiện tốt năm chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, CTTG và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Tỉnh ủy Bến Tre đã kiểm tra, thẩm định việc thực hiện quy chế dân chủ tại Cục QLTT. Qua đó, Đoàn Kiểm tra đánh giá: thời gian qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã được cấp ủy, lãnh đạo và các đoàn thể Cục QLTT Bến Tre triển khai sâu rộng và thực sự đi vào cuộc sống; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở được cụ thể hóa, xây dựng đầy đủ, hoàn thiện; vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan đã thực sự phát huy dân chủ trong toàn Đảng bộ; công khai, minh bạch trong các lĩnh vực theo quy định; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm đến quyền làm chủ của đảng viên, công chức, người lao động. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được thể chế hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác giám sát, phản biện của các đoàn thể đối với việc thực hiện QCDC cơ sở được đề cao, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong họat động của Cục QLTT, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Có thể nói đây là một trong những đơn vị dẫn đầu, tiêu biểu về công tác thực hiện QCDC cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hình: Một buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy với Cục QLTT tỉnh Bến Tre về thực hiện QCDC cơ sở.

Từ kết quả trên cho thấy, để việc phát huy dân chủ ở đơn vị cơ sở trở thành động lực góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng QLTT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, đòi hỏi cấp ủy, lãnh đạo và đoàn thể cơ quan cần quán triệt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về dân chủ xã hội chủ nghĩa với nội dung trọng tâm là:  Bảo đảm công khai, minh bạch thông tin, quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của công chức, người lao động; Trong mọi công việc của cơ quan, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; công chức, người lao động là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tăng cường hơn nữa dân chủ xã hội chủ nghĩa, gắn với tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, quy định, thực hành dân chủ trong cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan và đoàn thể. Chú trọng “phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương”; thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là dân chủ ở cơ sở. Chống các biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức.

Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, Cục QLTT Bến Tre tiếp tục kế thừa, bổ sung, phát triển và mở rộng dân chủ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lên một tầm mới, ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần tạo động lực để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, các phong trào thi đua yêu nước khác gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Nguyễn Thanh Phương
CỤC QLTT TỈNH BẾN TRE

Bình luận