Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ.

Năm 2022, Cục QLTT tỉnh Bến Tre tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao chất lượng họat động công vụ của công chức Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT), kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng trong hoạt động công vụ của lực lượng QLTT; Cục QLTT tỉnh Bến Tre luôn xác định công tác kiểm tra nội bộ là một hoạt động rất quan trọng, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kỷ năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân công chức QLTT khi thực thi nhiệm vụ được giao. Thông qua kiểm tra nội bộ, phát hiện những hạn chế, bất cập, từ đó kiến nghị các biện pháp cần thiết để sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật về tổ chức và hoạt động công vụ của lực lượng QLTT; có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ công chức.

Ngày 28/12/2021, Cục QLTT tỉnh Bến Tre đã xây dựng và ban hành Quyết định số 1054/QĐ-CQLTT kèm theo kế hoạch kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ năm 2022. Thực hiện Chỉ thị 13/CT-BCT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc tăng tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của lực lượng QLTT.

Ngày 26/5/2022, Đoàn kiểm tra nội bộ, Cục QLTT tỉnh Bến Tre đã tiến hành kiểm tra tại Đội QLTT Số 1 trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường; số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng QLTT; Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và các tài sản công khác; Việc chấp hành quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động công vụ của công chức, Đội QLTT; Đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, kỷ luật hành chính; thực hiện phòng, chống tham nhũng; Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động công vụ khác của cơ quan QLTT theo quy định của pháp luật, công tác quản lý địa bàn, Sổ nhật ký công tác QLTT và các sổ sách, tài liệu khác có liên quan.

Buổi làm việc của Đoàn kiểm tra nội bộ Cục QLTT Bến Tre với Đội QLTT số 1

Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra công tác sử dụng, nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm INS của lực lượng QLTT nhằm phát hiện những tồn tại hạn chế, thiếu sót để khắc phục và đề xuất với cấp trên những vấn đề còn vướng mắc, bất cập để chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với hoạt động thực tế.

Ông Nguyễn Hoài Phong, Phó trưởng phòng NV-TH,

thành viên Đòan Kiểm tra đang kiểm tra việc nhập dữ liệu trên hệ thống INS tại Đội QLTT số 1

Đoàn kiểm tra đã đánh giá Đội QLTT số 1 có thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm và trong thực thi công vụ luôn bám sát các quy định của pháp luật. Có ghi Sổ sách, tài liệu, nhật ký đầy đủ trong hoạt động công vụ theo quy định. Đặc biệt là công tác nhập dữ liệu trên hệ thống INS cơ bản đúng quy định.

Qua từng đợt kiểm tra nội bộ, đã giúp cho lực lượng QLTT tỉnh Bến Tre ngày càng nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động công vụ của công chức QLTT, góp phần xây dựng lực lượng QLTT vững mạnh, chính quy, tiến tới hiện đại.

Trong thời gian tới, Cục QLTT Bến Tre tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các đơn vị trực thuộc còn lại theo kế họach đề ra nhằm phòng ngừa các vi phạm trong hoạt động công vụ (nếu có), tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua đó làm cơ sở nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân để phục vụ tốt cho công tác đánh giá công chức, xét thi đua, khen thưởng và công tác cán bộ đạt hiệu quả hơn nữa./.

Võ Thị Tiệp
Cục QLTT tỉnh Bến Tre

Bình luận