CHUẨN BỊ TỐT CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ VĂN PHÒNG TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CỤC QLTT BẾN TRE, NHIỆM KỲ 2022-2025

Ngày 28/10/2022, tại hội trường Cục QLTT Bến Tre, Chi bộ Văn phòng tổ chức buổi họp trù bị nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy cùng với sự có mặt của tất các đảng viên chi bộ.

Thực hiện Kế họach số 254-KH/ĐU ngày 30/8/2022 của Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre, nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó Chi bộ Văn phòng được chọn làm đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm chung cho các chi bộ còn lại.

Để Đại hội đảng viên Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025 được tổ chức đúng quy định và thành công tốt đẹp, Chi bộ đã đưa ra thảo luận sôi nổi về các mục tiêu, chỉ tiêu và thống nhất nhiều nội dung quan trọng của các văn kiện, trong đó tập trung thảo luận  công tác tổng kết đánh giá thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2025; Đánh giá làm rõ vai trò lãnh đạo, điều hành của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đưa ra ưu điểm, hạn chế và hướng khắc phục sát với tình hình của chi bộ. Về công tác nhân sự dự kiến bầu chi ủy viên, bí thư, phó bí thư, phải đảm bảo đúng quy định và quy chế bầu cử trong Đảng, chi bộ thảo luận sâu về cơ cấu, số lượng nhân sự chi ủy nhiệm kỳ tới, những đồng chí tham gia chi ủy phải đúng tiêu chuẩn, điều kiện như: tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân, tận tụy phục vụ nhân dân. Có phẩm chất, đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị, có tâm huyết và trách nhiệm với công việc; có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, gương mẫu yêu thương đồng chí, đồng nghiệp; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không quan liêu, tham nhũng và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Có sức khỏe, tư duy đổi mới, năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và được cán bộ, đảng viên, quần chúng tín nhiệm. Về nhân sự, định hướng chung là lựa chọn những người có đủ tuổi ít nhất phải trọn một nhiệm kỳ 2022 – 2025 để tham gia ứng cử vào chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ. Thực hiện theo chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, Chi bộ đã họp dự trù và thống nhất phân công các đồng chí đảng viên phụ trách từng công việc cụ thể nhằm phục vụ tốt cho đại hội được tổ chức vào ngày 31/10/2022.

 Nhìn chung công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện, điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật được chi bộ chuẩn bị cơ bản thuận lợi.

Toàn cảnh cuộc họp chuẩn bị đại hội của Chi bộ Văn phòng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh:

Chi bộ Văn phòng có 12 đảng viên, được Đảng ủy chọn tổ chức đại hội chi bộ điểm để rút kinh nghiệm chung. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội là bầu ra chi ủy của nhiệm kỳ mới đủ mạnh để lãnh đạo đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy dân chủ, trí tuệ, sáng suốt lựa chọn nhân sự xứng đáng để tham gia cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm 2022-2025. Với quyết tâm chính trị cao của các đại biểu dự Đại hội, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo chương trình, kế hoạch đề ra. Để đạt được mục tiêu đó, Chi ủy phải phân công công việc cụ thể, chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện, nhân sự dự kiến tham gia bầu cử chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 đúng tiêu chuẩn quy định; xây dựng kịch bản đại hội phải logic, khoa học và phân công đảng viên thực hiện phải là người có khả năng đảm trách công việc được giao; công tác phục vụ đại hội phải được thực hiện thật chu đáo, tránh bị động. Chi ủy xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo thường xuyên để đảm bảo đại hội diễn ra đúng quy định, đúng tiến độ.

Đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy (thứ 2, dãy bàn bên trái) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre nhiệm kỳ 2022 - 2025 được diển ra từ ngày 31/10/2022 và kết thúc đến ngày 11/11/2022, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, đảng viên của Đảng bộ Cục QLTT.

Trần Thị Ánh Hồng - Nguyễn Thanh Phương
Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre

Bình luận