Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 29/4/2021, tại hội trường Cục Quản lý thị trường Bến Tre, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường Bến Tre tổ chức thành công Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức, người lao động. Hội nghị được diễn ra gần 1 ngày với các nội dung được thực hiện hòan thành theo chương trình đề ra

 

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng nhấn mạnh, với tinh thần “Đoàn Kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức, người lao động ở cơ quan nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

 

Đại biểu dự hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Các đồng chí cán bộ chủ chốt, đảng viên cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phải gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng Quản lý thị trường trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác như tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt là kết hợp thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan báo cáo các chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...

Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII giúp cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình để bổ sung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết thúc thành công tốt đẹp với sự đoàn kết, quyết tâm cao của đảng viên, công chức, người lao động./.

Nguyễn Thanh Phương
Cục QLTT Bến Tre