Đảng ủy Cục Quản lý thị trường Bến Tre tiếp tục tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 19/8/2022, tại hội trường Cục QLTT Bến Tre, Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chủ trì hội nghị cùng với báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ và sự có mặt tham dự của tất cả đảng viên, công chức, người lao động thuộc Đảng bộ Cục.

Thực hiện Kế họach số 240-KH/ĐU ngày 05/8/2022 của Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre về triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đảng ủy Cục tổ chức thành công hội nghị với sự tham gia học tập, quán triệt của toàn thể đảng viên, công chức, người lao động cơ quan (trừ các đồng chí lãnh đạo được học tập, quán triệt ở hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của Tỉnh ủy Bến Tre do Trung ương tổ chức ngày 21-22/7/2022 và hội nghị trực tiếp tại Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ngày 05/8/2022).

Đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng Cục QLTT Bến Tre

phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị

Mở đầu hội nghị, đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng phát biểu khai mạc và chỉ đạo: Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, chương trình của Đảng, qua đó đảng viên, công chức, người lao động trong đảng bộ đã nắm bắt được tinh thần, nội dung và ý nghĩa quan trọng của việc quán triệt, triển khai thực các chủ trương của Đảng qua các kỳ hội nghị. Lần này, Đảng ủy tiếp tục tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với các chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” ( Nghị quyết 18-NQ/TW); “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết 19-NQ/TW); “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” (Nghị quyết 20-NQ/TW); “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” (Nghị quyết 21-NQ/TW). Đây là hội nghị hết sức quan trọng, với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hàng Trung ương Đảng khoá XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của đảng viên, công chức, người lao động và người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Sau khi phát biểu khai mạc, đồng chí La Văn Bé báo cáo với hội nghị chuyên đề 1 (Nghị quyết số 18-NQ/TW) và chuyên đề 2 (Nghị quyết số 19-NQ/TW); Đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng báo cáo chuyên đề 3 (Nghị quyết số 20-NQ/TW) và chuyên đề 4 (Nghị quyết số 21-NQ/TW).

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Cục trưởng phát biểu bế mạc và định hướng chỉ đạo hội nghị.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phương, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy kết luận và định hướng chỉ đạo: hội nghị lần này được tổ chức thành công tốt đẹp, đó là nhờ sự quan tâm nghiên cứu sâu sát, phân tích, chứng minh của các đồng chí báo cáo viên để làm rõ thêm một số nội dung của các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ cục QLTT Bến Tre, đặc biệt là sự học tập, quán triệt nghiêm túc của các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động góp phần nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, nâng cao việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng trong giai đoạn mới. Căn cứ vào những nội dung chủ yếu của các chuyên đề đã triển khai và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, các đồng chí đảng ủy viên theo chức năng nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể phù hợp với Đảng bộ, trong đó chú trọng chuyên đề 4 “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, vì đây là chuyên đề có liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cục QLTT Bến Tre trong tình hình mới.

Đảng viên, công chức, người lao động dự Hội nghị triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hàng Trung ương Đảng khoá XIII.

Nguyễn Thanh Phương
CỤC QLTT TỈNH BẾN TRE

Bình luận