Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận, nghị quyết, quy định của Đảng.

Chiều ngày 12/7/2022, tại hội trường Cục QLTT Bến Tre, Đảng ủy Cục tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết, quy định của Đảng. Đồng chí La Văn Bé Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị cùng với báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo cơ quan và sự có mặt tham dự của tất cả đảng viên, công chức, người lao động thuộc Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo hội nghị, đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bến Tre nhấn mạnh: Thực hiện các kế họach, văn  bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, kế hoạch của Đảng ủy Cục QLTT về nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với tình hình thực tế, như: tổ chức hội nghị trực tuyến, trực tiếp, tuyên truyền qua mạng nội bộ, qua trang thông tin điện tử cơ quan và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội nghị lần này nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ cơ quan Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị ngày 01/12/2021 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Với mục đích, ý nghĩa đó, đề nghị các đồng chí báo cáo viên tập trung nghiên cứu báo cáo, truyền đạt một cách hiệu quả, tất cả các đại biểu dự hội nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ‎ý lắng nghe, theo dõi tài liệu, ghi chép, tiếp thu một cách tốt nhất các nội dung mà báo cáo viên đã trao đổi, truyền đạt.

Đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị và quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, Kế họach số 03-KH/TW.

Theo đó, các đồng chí báo cáo viên gồm: La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng; Nguyễn Thanh Phương, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; Hồ Thanh Long, Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng đã lần lượt tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW, Quy định số 37-QĐ/TW; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm "lấy xây làm chính", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện kết luận, nghị quyết, quy định mới của Đảng, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng QLTT trong tình hình mới. Qua công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai có 100% đảng viên, công chức, lao động  dự hội nghị tiếp thu, quán triệt, lắng nghe nghiêm túc, nâng cao ý thức việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tư tưởng của đảng viên, công chức ổn định, an tâm trong công tác, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đồng thời uốn nắn phòng ngừa những nhận thức lệch lạc (nếu có); bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong sự nghiệp phát triển của đất nước.

Đồng chí Hồ Thanh Long, Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng báo cáo, truyền đạt Quy định số 37-QĐ/TW.

Bế mạc hội nghị, đồng chí La Văn Bé kết luận và định hướng chỉ đạo: hội nghị lần này được tổ chức thành công tốt đẹp, đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ, lãnh đạo cơ quan, hình thức tuyên truyền phù hợp, có hiệu quả của các đồng chí báo cáo viên, sự học tập, quán triệt nghiêm túc của các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Mọi đảng viên đều có trách nhiệm làm công tác tuyên truyền miệng, trực tiếp tham gia tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời thông tin, định hướng những vấn đề mới của xã hội được đông đảo người dân quan tâm. Tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, nâng cao việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng trong giai đoạn mới, cần nêu rõ quan điểm về đổi mới, đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thực sự trở thành nhu cầu thiết thực của cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự sự đồng thuận trong đảng viên, công chức, người lao động, đây là tiền đề vững chắc cho sự thành công trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cục QLTT Bến Tre. Căn cứ vào những nội dung chủ yếu của Kết luận số 21-KL/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW, Quyết định số 37-QĐ/TW và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, các đồng chí đảng ủy viên theo chức năng nhiệm vụ được phân công  chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan của cơ quan xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận, nghị quyết, quy định của Đảng.

Nguyễn Thanh Phương
Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre

Bình luận