Hoạt động

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN

THÔNG BÁO SỐ 94/TB-CQLTT NGÀY 08/02/2022 VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN