Hoạt động

ĐẢNG ỦY CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẾN TRE LÃNH ĐẠO CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ, ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.

Năm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Bến Tre đã tổ chức, thực hiện Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đúng kế hoạch của Đảng ủy Cục đề ra và đúng quy định của Đảng.