Hoạt động

THÔNG BÁO Về việc khảo sát giá cung cấp dịch vụ xử lý, tiêu hủy hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu buộc xử lý tiêu hủy theo quy định

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-QLTTBT ngày 01/11/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre về phê duyệt Phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo Tờ trình số 781/TTr-QLTTBT ngày 20/10/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre đã được Tổng cục Quản lý thị trường có ý kiến đồng ý tại Công văn số 2420 /TCQLTT-THKHTC ngày 31 tháng 10 năm 2023;