STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre
2023 Quyết định 1052/QĐ-CQLTT 12/05/2025
2
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre
2024 Quyết định 75/QĐ-CQLTTBT 26/01/2024
3
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (Lần 1) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre
2023 Quyết định 487/QĐ-QLTTBT 07/10/2023
4
Quyết định về việc Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre
2023 Quyết định 571/QĐ-CQLTT 08/07/2023
5
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre
2022 Quyết định 966/QĐ-CQLTT 12/06/2022
6
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre
2022 Quyết định 238/QĐ-CQLTT 17/03/2022
7
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 (lần 3) của Cục QLTT tỉnh Bến Tre
2022 Quyết định 39/QĐ-CQLTT 17/01/2022
8
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021(lần 2) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre
2021 Quyết định 740/QĐ-CQLTT 30/09/2021
9
Quyết định về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của cục QLTT tỉnh Bến Tre
2020 Quyết định 47/QĐ-CQLTT 31/01/2020