# Tên Chuyên mục Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Số Quyết định công bố Ngày công bố Hiện thị Hành động
1 Tổng hợp tình hình công khai Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2024 75/QĐ-CQLTTBT 26/01/2024 checked checked
2 Tổng hợp tình hình công khai Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2023 1052/QĐ-CQLTT 12/05/2025 checked checked
3 Tổng hợp tình hình công khai Quyết định về việc Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2023 571/QĐ-CQLTT 08/07/2023 checked checked
4 Tổng hợp tình hình công khai Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (Lần 1) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2023 487/QĐ-QLTTBT 07/10/2023 checked checked
5 Dự toán ngân sách Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2023 79/QĐ-QLTTBT 02/08/2023 checked checked
6 Tổng hợp tình hình công khai Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2022 966/QĐ-CQLTT 12/06/2022 checked checked
7 Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết định về việc Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2022 881/QĐ-CQLTT 11/01/2022 checked checked
8 Dự toán ngân sách Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2022 781/QĐ-CQLTT 04/10/2022 checked checked
9 Dự toán ngân sách Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2022 374/QĐ-CQLTT 05/06/2023 checked checked
10 Tổng hợp tình hình công khai Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2022 238/QĐ-CQLTT 17/03/2022 checked checked
11 Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 (lần 3) của Cục QLTT tỉnh Bến Tre 2022 39/QĐ-CQLTT 17/01/2022 checked checked
12 Tổng hợp tình hình công khai Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 (lần 3) của Cục QLTT tỉnh Bến Tre 2022 39/QĐ-CQLTT 17/01/2022 checked checked
13 Tình hình thực hiện dự toán Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 (lần 3) của Cục QLTT tỉnh Bến Tre 2022 39/QĐ-CQLTT 17/01/2022 checked checked
14 Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết định về việc Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2022 38/QĐ-CQLTT 17/01/2022 checked checked
15 Tổng hợp tình hình công khai Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021(lần 2) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2021 740/QĐ-CQLTT 30/09/2021 checked checked
16 Tổng hợp tình hình công khai Quyết định về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của cục QLTT tỉnh Bến Tre 2020 47/QĐ-CQLTT 31/01/2020 checked checked
17 Dự toán ngân sách Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2021 295/QĐ-CQLTT 06/05/2021 checked checked
18 Dự toán ngân sách Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2020 33/QĐ-cqltt 20/01/2020 checked checked
19 Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2021 351/QĐ-CQLTT 28/05/2021 checked checked
20 THÔNG BÁO XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỤC QLTT BẾN TRE 2019 checked checked