Đảng uỷ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre tổ chức thành công Hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, Chỉ thị số 19-CT/TU của Tỉnh ủy và phát động cao điểm phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” hai năm 2024 - 2025.

Ngày 15 tháng 3 năm 2024 tại hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre. Đảng ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, Chỉ thị số 19-CT/TU của Tỉnh ủy và phát động cao điểm phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” hai năm 2024-2025. Chủ trì hội nghị và báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ cùng với sự tham dự của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục, Ban Chấp hành công đoàn và toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, người lao động.

Căn cứ các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) về tổ chức triển khai, quán triệt các chuyên đề có liên quan. Đảng ủy Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 419-KH/ĐU ngày 04/3/2024 về học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2024 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp”; Công văn số 421-CV/ĐU ngày 12/3/2024 của Đảng ủy Cục về tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024, Chỉ thị 19-CT/TU và phát động Cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” hai năm 2024-2025.

Theo đó, buổi chiều ngày 15/3/2024, Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre đã tổ chức thành công hội nghị triển khai, truyên truyền, quán triệt các nội dung chuyên đề gồm: (1): Chuyên đề năm 2024 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp”; (2): Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; (3): Phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024-2025 theo Hướng dẫn số 78-HD/ĐUK ngày 07/3/2024 của Đảng ủy Khối và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Hồ Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT Bến Tre phát biểu khai mạc hội nghị và quán triệt, triển khai những nội dung chủ yếu của về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024. Sau khi triển khai quán triệt chuyên đề năm 2024, đồng chí Bí thư Đảng ủy tiếp tục hướng dẫn việc đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2024 phù hợp với vị trí, việc làm đối với đảng viên, công chức, công đoàn viên. Nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 có 03 nội dung chủ yếu cần phải cam kết thực hiện là: (1) khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2023, giải pháp khắc phục, (2) Đăng ký học tập và làm theo tấm gương của Bác theo chức trách, nhiệm nhiệm vụ được giao phù hợp với nội dung chuyên đề năm 2024, (3) đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2024 phù hợp công việc được giao với 03 nội dung “hai chân, ba mũi” theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới" giai đoạn hai năm 2024 - 2025.

Để triển khai thực hiện việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, hiệu quả cao hơn, các chi bộ quan tâm thực hiện tự phê bình, phê bình gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình theo nguyên tắc đúng người, đúng việc, đúng thành tích, thuyết phục, trang trọng, ý nghĩa; phát huy tính chủ động, dân chủ, khách quan trong bình xét để biểu dương, khen thưởng gương điển hình; duy trì biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong các cuộc họp chi bộ, đoàn thể, đơn vị, hàng tháng, quý, năm cho phù hợp, đúng thực chất để tạo sức lan tỏa trong chi bộ, đảng bộ.

Đồng chí Hồ Thanh Long, Bí thư Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre phát biểu khai mạc hội nghị và triển khai chuyên đề năm 2024.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, phổ biến, triển khai, quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và phát động Cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024-2025 theo Hướng dẫn số 78-HD/ĐUK ngày 07/3/2024 của Đảng ủy Khối.

Về Chỉ thị 19-CT/TU, đồng chí Nguyễn Thanh Phương  nêu khái quát về kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng; nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được nâng lên, nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện khá hiệu quả, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; qua đó, xây dựng được phẩm chất liêm chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; góp phần quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phải được khắc phục triệt để nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai một số nội dung trọng tâm về giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về văn hóa liêm chính, ý thức thực hành đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo Bác cùng các văn bản của cấp trên có liên quan; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Trung ương, của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT và địa phương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực; quan tâm thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình gắn với quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đực, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra nội bộ, bảo đảm thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động về tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật cho người dân, bảo đảm Nhân dân nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,…; Bên cạnh đó, hội nghị cũng được nghe báo cáo viên nhấn mạnh một số nội dung cốt lõi về Phát động Cao điểm phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” hai năm 2024-2025. Việc  phát động cao điểm thi đua nhằm góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh uỷ, Nghị quyết Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre năm 2024; phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đăng ký với Tỉnh ủy, Tổng cục QLTT hàng năm và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua cao điểm thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi uỷ, chi bộ, đoàn thể, đơn vị trực thuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra; xây dựng cơ quan và Đảng bộ Cục QLTT Bến Tre ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030. Các chi bộ, đoàn thể phải xem cao điểm thi đua là nhiệm vụ trọng tâm trong hai năm (2024­2025); lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch cụ thể hoá Chỉ thị số 01-CT/TU của Tỉnh ủy Bến Tre, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp đột phá để tiếp tục thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phát động cao điểm phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” hai năm 2024-2025.

Kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Hồ Thanh Long phát biểu:

Hội nghị nhằm giúp đảng viên, công chức và người lao động nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024, đưa công tác giáo dục liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ cơ quan theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU và gắn với việc tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu cao điểm phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó, phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong công tác, học tập nâng cao trình độ chuyên môn đóng góp công sức vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức người lao động trong Đảng bộ Cục QLTT Bến Tre phải tiếp tục thực hiên tốt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước.  Gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và nội quy, quy chế của ngành, của cơ quan nhất là người đầu cấp ủy, đơn vị trực thuộc. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được Đảng ủy phân công; Chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm được phân công; bảo đảm chất lượng, hiệu quả công viêc được giao. Các đồng chí Đảng ủy viên, Chi ủy, Bí thư các chi bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc: Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất; bảo đảm Đảng lãnh đạo nhưng không bao biện làm thay, đồng thời tránh buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục thực hiện tốt bản cam kết của cá nhân đối với Cục trưởng Cục QLTT Bến Tre. Phát huy vai trò, trách nhiệm và đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đánh giá cao việc học tập, quán triệt các nội dung đã triển khai tại hội nghị một cách nghiêm túc và đồng thuận của đảng viên, công chức, đoàn viên, người lao động. 

Nguyễn Thanh Phương
CỤC QLTT BẾN TRE

Bình luận