STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021(lần 2) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre
2021 Quyết định 740/QĐ-CQLTT 30/09/2021
2
Quyết định về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của cục QLTT tỉnh Bến Tre
2020 Quyết định 47/QĐ-CQLTT 31/01/2020