STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre
2022 Quyết định 38/QĐ-CQLTT 17/01/2022
2
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 (lần 3) của Cục QLTT tỉnh Bến Tre
2022 Quyết định 39/QĐ-CQLTT 17/01/2022
3
Quyết định về việc Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre
2022 Quyết định 881/QĐ-CQLTT 11/01/2022
4
Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre
2021 Quyết định 351/QĐ-CQLTT 28/05/2021