# Tên Chuyên mục Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Số Quyết định công bố Ngày công bố Hiện thị Hành động
1 Tổng hợp tình hình công khai Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021(lần 2) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2021 740/QĐ-CQLTT 30/09/2021 checked checked
2 Tổng hợp tình hình công khai Quyết định về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của cục QLTT tỉnh Bến Tre 2020 47/QĐ-CQLTT 31/01/2020 checked checked
3 Dự toán ngân sách Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2021 295/QĐ-CQLTT 06/05/2021 checked checked
4 Dự toán ngân sách Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2020 33/QĐ-cqltt 20/01/2020 checked checked
5 Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 2021 351/QĐ-CQLTT 28/05/2021 checked checked
6 THÔNG BÁO XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỤC QLTT BẾN TRE 2019 checked checked